การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน