ข้อมูลทั่วไปหน่วยงาน

ด้านกายภาพ
๑.๑ สภาพทั่วไปของตำบลท่าม่วง

ตำบลท่าม่วงตั้งอยู่ในเขตอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ห่างจากที่ว่าการอำเภอเสลภูมิทางทิศเหนือประมาณ ๑๖ กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด ตำบลท่าม่วงมีพื้นที่ประมาณ ๓๖.๖๓๓ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๒๒,๘๙๖ ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลอื่น ดังนี้

ทิศเหนือ   ติดต่อกับ ตำบลเกาะแก้วและตำบลหนองหลวง

ทิศใต้        ติดต่อกับ ตำบลนาเมือง และอำเภอธวัชบุรี

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหนองหลวง

ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ ตำบลเกาะแก้ว

๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของเทศบาลตำบลท่าม่วง เป็นพื้นที่ราบสูงแบบลูกคลื่นเล็กน้อย โดยทอดตัวจากตอนแนวเหนือและตะวันออกลงทางตะวันตกเฉียงใต้ของตำบลในระดับความสูง ๑๔๐ เมตร และ ๑๓๐ เมตร จากระดับน้ำทะเล การตั้งถิ่นฐาน ของประชาชนตำบลท่าม่วง มีลักษณะเป็นชุมชนชนบท ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ ทำสวน ประชาชนมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด และนิยมตั้งบ้านเรือนอยู่กันเป็นกลุ่มก้อน (Clustered Settlement) โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางและตั้งถิ่นฐานอยู่ตามริมเส้นทางคมนาคมสายหลัก ( Linear Settlement ) คือ ทางหลวงชนบทหมายเลข รอ.๔๐๒๔ กลุ่มชุมชนในตำบลท่าม่วงแบ่งเป็น ๔ ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านท่าม่วง ประกอบด้วย หมู่ ๒ หมู่ ๓ หมู่ ๔ และหมู่ ๙ ชุมชนบ้านหนองสิม-หนองแดง ได้แก่ หมู่ ๑ หมู่ ๕ และหมู่ ๑๐ ชุมชนบ้านนากระตึบ-นาเจริญ ได้แก่ หมู่ ๗ หมู่ ๘ และหมู่ ๑๑ และชุมชนบ้านดอนหาด หมู่ ๖