31 มี.ค.2565 สิ้นสุดระยะเวลาการยื่นแบบภาษีป้าย ประจำปี 2565

31 มี.ค.2565 สิ้นสุดระยะเวลาการยื่นแบบภาษีป้าย ประจำปี 2565

กรณีไม่ยื่นแบบภายในระยะเวลาที่กำหนด

เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของจำนวนเงินภาษีที่ต้องเสีย