แบบคำร้องขอรับความช่วยเหลือประชาชน

E-services
ระบบบริการประชาชน ONLINE

รายละเอียดการให้บริการดังนี้

1.การขอใช้บริการ (หอประชุม อาคาร สถานที่ เครื่องจักรกล งานบรรเทาสาธารณภัย) ในความดูแลของหน่วยงาน
2.การให้คำแนะนำด้านกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
3.การให้คำปรึกษาแนะนำการขึ้นทะเบียนและการชำระภาษี และการชำระภาษีต่างๆของตำบล

ข้อมูลทั่วไปของผู้ขอรับบริการ (กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง *)

มีความประสงค์ขอรับบริการเรื่อง