กำหนดชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

กำหนดชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
ภายใน 30 เมษายน 2565