หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล เลื่อนขั้นเงินเดือนลูกจ้างประจำ และเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานจ้า

หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล  เลื่อนขั้นเงินเดือนลูกจ้างประจำ และเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานจ้า

หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพ