เจิมศูนย์ปฏิบัติการกู้ชีพเจิมรถกู้ชีพเพอื่เป็นสิริมงคล

1 เมษายน 2565 เทศบาลตาบลท่าม่วง โดย นายนิมิตร สุทธิประภา นายกเทศมนตรีตาบลทา่ ม่วง พร้อมด้วยคณะผบู้ ริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าม่วง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมทาบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ โดยนิมนต์พระครสิลสาราภรณ์ (หลวงปสู่ มสทิธิ์) ประพรมนาพุทธมนต์ เจิมศูนย์ปฏิบัติการกู้ชีพเจิมรถกู้ชีพเพอื่เป็นสริิมงคลเนื่องในวันเปิดศูนย์กู้ชีพเทศบาล ตาบลท่าม่วงอยา่งเป็นทางการ