รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ปี 2566