รายงานสรุปจำนวนผู้รับบริการตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566