สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ ประจำเดือนตุลาคม 65