สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565