สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ ประจำเดือนธันวาคม 2565