สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ ประจำเดือนมกราคม 2566