โครงการการจัดบริการตามแผนและให้ความรู้สิทธิคนพิการและครอบครัวคนพิการ เทศบาลตำบลท่าม่วง ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการการจัดบริการตามแผนและให้ความรู้สิทธิคนพิการและครอบครัวคนพิการ เทศบาลตำบลท่าม่วง ประจำปีงบประมาณ 2566

เพื่อเป็นการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลท่าม่วง จึงได้จัดทำโครงการจัดบริการตามแผนและให้ความรู้สิทธิคนพิการและครอบครัวคนพิการเทศบาลตำบลท่าม่วงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น เพื่อให้คนพิการ และครอบครัวคนพิการ ได้มีความเข้าใจถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และเป็นการสร้างเครือข่ายการดูแลคนพิการในพื้นที่ ตลอดจนการนำคนพิการทำกิจกรรมทางสังคม ต่อไป