โครงการวิจัย:การเพิ่มขีดความสามารถทางบัญชีของคนในชุมชนเพื่อยกระดับเป็นผู้ประกอบการชุมชนผ่านกระบวนการส่งเสริมอาชีพสู่การลดต้นทุนบัญชีในการประกอบอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นายนิมิตร สุทธิประภา นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง ประธานในพิธีเปิดโครงการวิจัยการเพิ่มขีดความสามารถทางบัญชีของคนในชุมชนเพื่อยกระดับเป็นผู้ประกอบการชุมชนผ่านกระบวนการส่งเสริมอาชีพ สู่การลดต้นทุนบัญชีในการประกอบอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กิจกรรมการอบรมเชิงปฎิบัติการ การเพาะเห็ดนางฟ้า กลุ่มเพาะเห็ด หมู่ที่ 3 บ้านท่าม่วง ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางบัญชีของคนในชุมชน ยกระดับเป็นผู้ประกอบการชุมชนผ่านกระบวนการส่งเสริมอาชีพ สู่การลดต้นทุนบัญชีในการประกอบอาชีพ