โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2566 นายนิมิตร สุทธิประภา ประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพตนเอง และส่งเสริมให้มีการดูแลซึ่งกันและกันในกลุ่ม เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความเข้าใจในการปฏิบัติตนเพื่อลดภาวะการเกิดโรค เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น และประสบการณ์ร่วมกัน  ณ  วิทยาลัยผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด