โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำทางสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566 นายนิมิตร สุทธิประภา นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง ประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำทางสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้ผู้นำสตรี มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดเรื่อง บทบาทสตรีในชุมชน เพื่อกระตุ้นให้ผู้นำสตรี เกิดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนประยุกต์ใช้ในการพัฒนาครอบครัว ชุมชน และสังคมได้ และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรคระหว่างผู้เข้าร่วมการอบรมและวิทยากร ณ หอประชุม 80 พรรษา เทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด