โครงการส่งเสริมอาชีพการทำพรมเช็ดเท้าให้แก่คนพิการและครอบครัวคนพิการเทศบาลตำบลท่าม่วง ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566  นางปราณี ประทุมมา  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด ประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพการทำพรมเช็ดเท้าให้แก่คนพิการและครอบครัวคนพิการเทศบาลตำบลท่าม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หลังจากการทำเกษตรกรรม โดยการให้ความรู้และเสริมทักษะเกี่ยวกับการทำพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้าให้แก่คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และครอบครัวคนพิการ และเพื่อเป็นการส่งเสริมการรวมกลุ่มประกอบอาชีพของคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และครอบครัวคนพิการในพื้นที่ตำบล ตลอดจนการสร้างคุณค่าและศักดิ์ศรีของคนพิการ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความที่ได้ไปสร้างอาชีพและรายได้เสริม  ณ หอประชุม 80 พรรษา เทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด