โครงการฝึกอบรมภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบกิจการสมัยใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าหรือบริการในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 18 เมษายน 2565

นายนิมิตร สุทธิประภา นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง ประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบกิจการสมัยใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าหรือบริการในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขา การลดต้นทุนการผลิต ณ หอประชุม 80 พรรษาเทศบาลตำบลท่าม่วง  อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด