โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเพื่อสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 8 มิถุนายน  2565

นายนิมิตร  สุทธิประภา นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง ประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเพื่อสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาบริบทและศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้และปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้สูงอายุในชุมชน และเพื่อพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจของผู้สูงอายุโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  ณ  หอประชุม 80 พรรษา เทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด