ประกาศเทศบาลตำบลท่าม่วง เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลตำบลท่าม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565