รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกปี 2566

รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกปี 2566 💉🚬🚫
“รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด” เพื่อให้เยาวชน👫มีความรู้และตระหนักถึงโทษพิษภัยของยาเสพติด ร่วมแรงร่วมใจในการป้องกันปัญหายาเสพติด 🚭

#งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลท่าม่วง
#วันต่อต้านยาเสพติดโลก