โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า

       เทศบาลตำบลท่าม่วง  โดย นายนิมิตร สุทธิประภา มอบหมายให้ นายไชยวัฒน์ สมดา นักวิชาการเกษตร พร้อมด้วยนางสาวศศิธร โคตรเพชร ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร  “ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565”