การรณรงค์ ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565

       เทศบาลตำบลท่าม่วง โดย   นายนิมิตร สุทธิประภา นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง มอบหมายให้ นางลักขณา สากำ หัวหน้าฝ่ายปกครอง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลท่าม่วง พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันไข้เลือดออกในสถานศึกษา ประจำงบประมาณ 2565