โครงการจัดซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เพื่อคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)