สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ประจำเดือนมิถุนายน 2566