โครงการส่งเสริมคุณธรรมวัฒนธรรมผู้สูงอายุและผู้พิการเทศบาลตำบลท่าม่วง

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖
           วิทยาลัยผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าม่วง  โดย นายนิมิตร สุทธิประภา นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง มอบหมายให้ นายชัชวาล สุทธิประภา รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง พร้อมด้วย นายพิพิช ประเสริฐสังข์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง นางสาวกัลยารัตน์ สวัสดิ์นะที หัวหน้าสำนักปลัด งานพัฒนาชุมชนและพนักงานเทศบาลตำบลท่าม่วง ร่วมกับ นายฉลาด ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยผู้สูงอายุ
           จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมวัฒนธรรมผู้สูงอายุและผู้พิการเทศบาลตำบลท่าม่วง ณ วัดป่าวังน้ำเย็น (วัดพุทธวนาราม) ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม วัตถุประสงค์เพื่อสักการะสิ่งศักดิ์ ชมโบสถ์การเปรียญไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ อันจะเป็นการร่วมสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นสืบไป