สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ประจำเดือนสิงหาคม 2566