หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุลลากรของทต.ท่าม่วง
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไ
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงา
ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบ
ประกาศหลักเกณฑ์การให้คุณเเละโทษเทศบาลตำ
ประกาศหลักเกณฑ์เลื่อนขั้นพนักงานจ้างเทศ
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการย้ายพนักงานเทศ
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและ
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อ
หนังสือที่ มท 0809.3ว1054 ลว 2 เมษายน 2563 ประกาศมาตรฐ
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
หลักเกณฑ์เลื่อนขั้นพนักงานเทศบาล 65
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชก