นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศเทศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล2565

ประกาศเทศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล2565

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล2564-2566

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล2564-2566

ประกาศหลักเกณฑ์การลาพนักงาน พนักงานจ้าง 2565

ประกาศหลักเกณฑ์การลาพนักงาน พนักงานจ้าง 65