ข้อมูลสถิติการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจาปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือนแรก

สถิติ