ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ

ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจหลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างต