ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติง