คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าม่วง


นายนิมิตร    สุทธิประภา
นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง
เบอร์โทร :  085 854 4481

นายชัชวาล  สุทธิประภา
รองนายกเทศมนตรี
084-428 3876

นายศักดิ์ชัย  ประเสริฐสังข์
รองนายกเทศมนตรี
097- 320 0748

             นายประพงษ   บุตรพรม
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
090-245 0856

นายพิพิช   ประเสริฐสังข์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
087 952 1496