ประกาศหลักเกณฑ์การสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัด เทศบาลตำบลท่าม่วง

ประกาศหลักเกณฑ์การสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัด เทศบาลตำบลท่าม่วง

หลักเกณฑ์การสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษ