บริการออนไลน์

ร้องเรียนเจ้าหน้าที่

การทุจริตและพระพฤติมิชอบ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบฟอร์ช่วยเหลือประชาชน

ถาม-ตอบ Q&A

ถาม-ตอบ Q&A

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ลิงค์หน่วยงาน

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ร้องทุกข์

ส่งข้อความร้องทุกข์

e-service

บริการออนไลน์หน่วยงาน

แบบสำรวจความคิดเห็น

แบบสำรวจความคิดเห็น

สายตรงผู้บริหาร

สายตรงผู้บริหาร

ทำเนียบโทรศัพท์

ทำเนียบโทรศัพท์

นายนิมิตร สุทธิประภา

นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง

โทร.085-8534481

ข้อมูลพื้นฐาน

ส่วนราชการ

ข่าวกิจกรรม

แผนดำเนินงาน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

คู่มือการให้บริการ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Link สำคัญ

จองคิวออนไลน์

เพื่อเข้ารับบริการจากหน่วยงาน

Info

ระบบข้อมูลกลาง อปท.

ศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง

ศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ดำรงธรรม 1567

E-LAAS

e-laas ทำฎีกาเบิกจ่าย

อปพร. / กู้ชีพกู้ภัย

อปพร. / กู้ชีพกู้ภัย

ข้อมูลเบี้ยคนพิการ

ข้อมูลเบี้ยคนพิการ

เบี้ยผู้สูงอายุ

ข้อมูลเบี้ยผู้สูงอายุ

ระบบเบี้ยยังชีพ

ระบบเบี้ยยังชีพ

ปปช.

สำนักงาน ปปช.

ช่องทาง แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย

ภาพกิจกรรม

โครงการวิจัย:การเพิ่มขีดความสามารถทางบัญชีของคนในชุมชนเพื่อยกระดับเป็นผู้ประกอบการชุมชนผ่านกระบวนการส่งเสริมอาชีพสู่การลดต้นทุนบัญชีในการประกอบอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศเทศบบาลตำบลท่าม่วง

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

แหล่งท่องเที่ยวตำบล

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

Facebook หน่วยงาน

ว่าที่ร้อยตรี วิฑูร บุญละคร

ปลัดเทศบาลตำบลท่าม่วง

โทร.094-3760956

ประกาศเจตนารมณ์

ประกาศเจตนารมณ์ ทต.ท่าม่วง

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

บริการ

E-Service

รายงาน

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรมของสำนักงาน

หนังสือราชการ สถ.

หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ค้นหารูปแปลงที่ดิน

ระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน

ระบบจัดการเว็บไซต์

เข้าระบบจัดการเว็บไซตื

ลิงค์​หน่วยงานรายการที่เกี่ยวข้อง